แนะนำหนังสือ


      มรณสติ  พุทธวิธีต้อนรับความตาย

 พรรณวดี  วศินวรรธนะ และอรศรี  งามวิทยาพงศ์   บรรณาธิการเล่ม        

พิมพ์ครั้งที่ ๓  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๑๑๒ หน้า 

ราคา ๗๕ บาท                      

               

หนังสือเล่มนี้บรรณาธิการได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับมรณสติจาก  สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), พุทธทาสภิกขุ, พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทศก์), หลวงปู่สิม  พุทธาจาโร, พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) พระอาจารย์ทูล  ขิปฺปญโญ, พระไพศาล  วิสาโล  และกลุ่มศึกษาธรรม  สระบุรี

 

อย่านึกว่าความตายมันรอเราอยู่ข้างหน้า  แท้จริงมันเกิดขึ้นกับเราทุกขณะ  ปัญหาคือว่า  เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรโดยที่ไม่ทุกข์  และถ้าเราอยู่กับความตายในทุกขณะชีวิตได้โดยที่ไม่ทุกข์  ความตายจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย  เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ  ไม่น่ากลัว  แต่กลายเป็นเรื่องธรรมดา  เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน  เป็นวัฏจักรของการเกิดดับ  ที่ต้องเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด  จนกว่าเราจะหลุดพ้น  บรรลุนิพพาน

 

พระไพศาล  วิสาโล

จำนวนผู้เข้าชม 008083