บทความเกี่ยวกับนพลักษณ์บทสัมภาษณ์ คุณธนาพร วงษ์ภักดี


คุณธนาพร วงษ์ภักดี (ตั้ม) ลักษณ์ 3
                       ตำแหน่ง : Facilitator โครงการ Constructionism – Building
                       หน่วยงาน : ส่วนบุคคลธุรการ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
                                                            ในเครือบริษัท เอส ซี จี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

      1. เหตุใดจึงมาสนใจนพลักษณ์ (เอ็นเนียแกรม)
              ตอบ สำหรับผมโดยส่วนตัวก่อนที่จะหันมาสนใจนพลักษณ์ มีหน้าที่และบทบาทในองค์กรที่ต้องพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของพนักงาน ซึ่งจากการรับผิดชอบงานในหน้าที่ดังกล่าว ทำให้ผมต้องใส่ใจกับเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของคนมากขึ้น จากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์หลายๆ อย่าง แต่ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามของผมได้ชัดเจนนัก จนผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนานพลักษณ์ขั้นต้นกับทีมเพื่อนนพลักษณ์ ที่จ.นครปฐม ทำให้ผมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ในรูปแบบของนพลักษณ์ และได้นำไปลองปรับใช้กับตนเองจนเห็นประโยชน์สำคัญ เลยทำให้ผมสนใจมากขึ้นและอยากที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วย
      2. เมื่อได้เข้าอบรมนพลักษณ์แล้ว มันช่วยเปลี่ยนแปลงหรือมีผลดีต่อเราอย่างไร
              ตอบ ในการเข้าร่วมอบรมนพลักษณ์ทำให้ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิด มุมมองของเรา รวมถึงตัวกระตุ้นที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา สำหรับตัวผมเองทราบว่าเป็นคนลักษณ์ 3 ที่จะเป็นคนที่อยู่ในศูนย์ใจ และให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ตนเองอย่างมาก มีความมุ่งมั่นและทะยานอยากที่จะประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องงาน ซึ่งจากวิธีคิดแบบนี้ทำให้ต้องคอยปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จนไม่เข้าใจตัวเอง และมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นไป จากความเข้าใจวิธีคิดของตนเองทำให้ผมได้มองย้อนกลับมาดูชีวิตตนเองมากขึ้น และเห็นภาพผลกระทบจากวิธีคิดของลักษณ์ 3 คือ การมุ่งทำงานที่มากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตครอบครัวขาดความเข้าใจกันในบางครั้ง การยึดติดกับงานที่ต้องประสบความสำเร็จจนไม่สามารถไว้ใจให้คนอื่นทำงานได้ ทำให้การทำงานเป็นทีมขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจากการที่กลับมามองตนเองและเห็นสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ผมเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนบทบาทและพฤติกรรมหลายๆ อย่าง เช่น การพูดคุยกับทีมงาน ไว้ใจและจัดสรรงานให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่สมบูรณ์ โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จและมองว่าการผิดพลาดบางอย่างก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญเหมือนกัน ซึ่งเมื่อเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ก็ทำให้ตนเองมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น หันกลับมาใส่ใจกับความรู้สึกของคนในครอบครัวและเพิ่มพูนความรักมากขึ้น จนทำให้ตอนนี้ชีวิตมีความสุขและลดความเครียดจากการยึดติดลงค่อนข้างมาก
      3. ผลักดันเข้าไปใช้ในหน่วยงานอย่างไร หรือมีแผนในการส่งเสริมเรื่องนพลักษณ์กับบุคลากรไว้อย่างไรบ้าง
              ตอบ ในเรื่องของนพลักษณ์ที่นำมาปรับใช้กับองค์กรของผมตอนนี้ผมใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของพนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิธีคิด สิ่งเร้า หรือตัวขับดัน ที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองจากจุดบกพร่องที่เราได้ทำความเข้าใจ รวมถึงเป็นการสร้างให้พนักงานได้เข้าใจวิธีคิด การแสดงออกของคนในลักษณ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมคนแต่ละคนถึงแสดงออกไม่เหมือนกัน ส่วนที่สำคัญคือ เราจะปรับตัวเองเพื่อเข้าหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนแต่ละลักษณ์ที่อยู่โดยรอบตัวเราได้อย่างไร โดยจะสร้างแผนพัฒนารายบุคคลที่เป็นรูปธรรมและนำมาปฏิบัติให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของพนักงานเอง ซึ่งปัจจุบันก็เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับพนักงานหลายๆ คนที่ผ่านการฝึกอบรม
Download
จำนวนผู้เข้าชม 000866