หนังสือนพลักษณ์


  ค้นหาตัวคุณที่ใช่  เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔

 [The  four  Temperaments]

เรนนี  บารอน  เขียน         วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช  แปล   

พิมพ์ครั้งที่ ๑  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๑๔๐ หน้า 

ราคา ๑๓๐ บาท   

    เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งของ เรนนี  บารอน  ที่อ่านสนุก ความรู้เรื่องจริตนิสัยของคนแต่ละบุคลิก  ทำให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรา  รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน  ความรู้นี้สามารถช่วยพัฒนาการสื่อสารและปูทางไปสู่ความเข้าอกเข้าใจ  และการยอมรับซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้น  เมื่อเรามองพฤติกรรมของผู้อื่น 

    ในแง่ที่เป็นเพียงความแตกต่างจากพฤติกรรมของเรา...และสามารถหยิบยื่นสิ่งที่ผู้อื่นต้องการหรือเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆ  ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดและตัดสินใจเอาเองว่าผู้นั้นอยากได้หรือเป็นประโยชน์กับเขา

 

จำนวนผู้เข้าชม 002185