หนังสือนพลักษณ์


      แก่นนพลักษณ์ : คู่มือค้นหาและพัฒนาตนเอง

The Essential Enneagram : The Definitive Personality Test and Self-Discovery Guide

เดวิด  แดเนียลส์ และเวอร์จิเนีย ไพรซ์ : เขียน 

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ : แปล    

พิมพ์คร้งที่ ๒   ราคา ๑๗๐ บาท

เป็นหนังสือที่ช่วยให้การค้นหาลักษณ์ของคุณเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น   โดยผู้เขียนแนะให้คุณเริ่มจากการทำแบบทดสอบตามขั้นตอนที่ผู้เขียนแนะนำ  และตรวจสอบการวินิจฉัยลักษณ์ของคุณจากบทสรุปความเชื่อพื้นฐาน  บุคลิกภาพ  และภาวะความเครียด และความโกรธของลักษณ์นั้น ๆ จากนั้นทบทวนเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในลักษณ์ใกล้เคียงอีกครั้งในบทสรุปการจำแนกลักษณ์  ซึ่งจะทำให้คุณเห็นความแตกต่างของลักษณ์ที่เกี่ยวโยงกับคุณได้มากขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือการนำคุณเข้ามาสู่การฝึกปฏิบัติเพื่อให้คุณตระหนักรู้การครอบงำของกิเลสหรือกลไกในลักษณ์คุณ  และฝึกให้คุณทบทวนความก้าวหน้าในตัวเองด้วยการตั้งสติกำหนดลมหายใจ  อันจะช่วยให้การพัฒนาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

จำนวนผู้เข้าชม 003201