หนังสือนพลักษณ์


สบายดีอินโทรเวิร์ท [The Happy Introvert] 

เขียนโดย   อลิซาเบธ  เวกลี   แปลโดย  ร.จันเสน

 พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๒๐๐ หน้า 

ราคา ๑๗๕ บาท   

อลิซาเบธ เวกลี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า   คนเราเป็นอินโทรเวิร์ทหรือเอ็กซโทรเวิร์ทกันมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วย
โครงสร้างสมองที่แตกต่างกัน  รสนิยมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทางที่จะเห็นเป็นทุกข์หรือสุขก็ต่างกันไปด้วย  ความสุขจึง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นเอ็กซโทรเวิร์ทเท่านั้น  คนอินโทรเวิร์ทก็มีความสุขได้ในแบบของตนเอง  สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้อง  รู้จักข้อดีและยอมรับข้อด้อยของตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง 
ระบบจัดแบ่งบุคลิกภาพเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้เราทำความเข้าใจตนเองได้ง่ายขึ้น  ระบบเหล่านี้มีอยู่หลายแนว  แต่
แนวที่อลิซาเบธ  เวกลี  สนใจมีอยู่สองอย่างหลักๆ คือ ระบบนพลักษณ์หรือเอ็นเนียแกรม และระบบไมเอาร์ส-บริกส์ หรือ MBTI
ผลงานของเธอเกี่ยวกับเอ็นเนียแกรม เคยมีการตีพิมพ์ในภาษาไทยมาแล้ว เช่น ต่างเธอ ต่างฉัน เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์ เป็น
ต้น สำหรับ สบายดีอินโทรเวิร์ท  เล่มนี้เธอเน้นไปที่ระบบไมเออร์ส-บริกส์ ซึ่งจำแนกคนออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างละเอียดด้วย
ลักษณะทางจิตวิทยา อีก ๖ แบบ sensation, intuition, feeling, thinking perceiving, judging นอกจากนี้เธอยัง
อธิบายแนวคิดของ ดร.คาร์ล กุสตาฟ ยุง ผู้เป็นบุคคลแรกที่นำเอาคำว่าอินโทรเวิร์ทและเอ็กซโทรเวิร์ทมาใช้ในทางจิตวิทยา อัน
เป็นเป็นพื้นฐานให้ระบบไมเออร์ส-บริกส์นำมาพัฒนาต่อยอด
จำนวนผู้เข้าชม 000853