หนังสือนพลักษณ์


   นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม

(โพชฌงค์และปฏิจจสมุปบาท)

บรรยายและนำภาวนาโดย   สันติกโร

บรรณาธิการ  อำนวย ลัดดากรพันธุ์, ฐิติมา คุณติรานนท์

พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๓๗๖ หน้า 

ราคา ๓๙๐ บาท   

หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกการอบรม  การสอนในสองปีที่แล้วมา  เนื้อหาในทางปฏิบัติสมาธิก็คล้ายกันมาก  คือยึดแนวอานาปานสติ  เพื่อดำรงสติไว้กับลมหายใจ  กับกาย  กับเวทนา  ความรู้สึกสุข-ทุกข์  กับจิตที่คิดนึก  แล้วก็กับธรรม  คือความจริงของชีวิตทั้งหมด  การบรรยายธรรมได้เปลี่ยนหัวข้อทุกปี  ในเล่มนี้ก็มีทั้งปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งเป็นรายละเอียดของการปรุงแต่งให้เกิดทุกข์  เพราะเราขาดสติ  ไปโง่กับสิ่งที่มากระทบทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไปมีปฏิกิริยาในทางเอา  ไม่เอา  และยึดมั่นในทางเป็นเราเป็นของเรา  แล้วเกิดกิเลสเป็นทุกข์  เราได้มองกระแสแห่งทุกข์นี้จากมุมมองของนพลักษณ์  ปีต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโพชฌงค์ ๗ ซึ่งเป็นรายละเอียดในเมื่อทางปฏิบัติของเราอยู่ในระดับสูงสุดพอที่จะบรรลุมรรคผลทั้ง ๗ ประการเป็นปัจจัยแก่กัน  และร่วมกำลังอันงดงามที่สุด  เพื่อเข้าถึงการไม่มีอะไรที่จะทุกข์

 

Download
จำนวนผู้เข้าชม 001388