หนังสือนพลักษณ์


    นพลักษณ์กับอานาปานสติภาวนา

บรรยายและนำภาวนาโดย   สันติกโร

บรรณาธิการ  อำนวย ลัดดากรพันธุ์, ฐิติมา คุณติรานนท์

พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๑๘๘ หน้า 

ราคา ๑๔๐ บาท   

การศึกษาบุคลิกภาพมีหลายระดับ สำหรับระดับหยาบอาจจะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมก็ได้  แต่ก็ต้องมีสติรู้ตัวอยู่ระดับหนึ่ง  ไม่อย่างนั้นการศึกษานพลักษณ์จะไม่ค่อยไปไหน  แต่ถ้าจะศึกษานพลักษณ์ในขั้นที่ละเอียดลงไป  ต้องมีเครื่องมือมากพอ  ต้องมีสติ  ต้องมีความสงบ  ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ  ต้องมีกำลังใจที่พอเหมาะ  เป็นต้น  ตัวสติ  ตัวสมาธิ  ความสงบ  ความบากบั่นทั้งหลายเหล่านี้  เป็นผลที่จะงอกงามกับการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

Download
จำนวนผู้เข้าชม 001982