จุดเริ่มต้น
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองเริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับการก่อตั้ง มูลนิธิ โกมลคีมทองในปีพ.ศ.๒๕๑๔ ซึ่งเป็นปีที่บัณฑิตหนุ่มนาม โกมล คีมทอง
จากรั้วครุศาสตร์จุฬาฯผู้มีความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่จะทำโรงเรียนชุมชน ให้ เกิดขึ้นจริงได้จบชีวิตลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแรงศรัทธาในคุณงามความ
ดีและความกล้าหาญ ทางจริยธรรม ในการที่จะทำอุดมคติ ที่เป็นไปได้ยาก
ให้เป็นไปได้นี้เอง บุคคลใกล้ชิด จึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นเพื่อทำหน้าที่
กระตุ้น และส่งเสริมคนรุ่นหลัง ให้เป็นผู้นำ ในทางที่ถูกต้อง ตามแบบอย่าง
ของครูโกมล
 
ก้าวแรก
งานความคิดในระยะแรกๆจะออกมาในรูปแบบของจุลสาร อันประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นหนักไปทางด้านการนำเสนอความคิด
ใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหาสังคมซึ่งเกิดจากการยอมจำนนต่อระบบคิดแบบ
ทุนนิยมประชาธิปไตย อันมีสหรัฐอเมริกา เป็นแรงผลักดันสำคัญ
จำนวนผู้เข้าชม 018825