ลานกิจกรรม


กำหนดการ

งานปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน “ค่ายสร้างสุขปีที่ 2”

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  2550

ณ บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

 

วันเสาร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2550

 

08.30  -  09.30 น.         ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.30  -  10.00.น.         พิธีเปิดงาน

โดยน.พ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิโกมลคีมทอง

10.00  -  10.30 น.         พิธีรับมอบเกียรติบัตร

10.30  -  10.50 น.         แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / พักรับประทานอาหารว่าง

10.50  -  12.00 น.         เสวนาเรื่อง “ทำค่ายได้อะไรมากกว่าที่คิด”

                                    โดย ตัวแทนนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนและผู้ประเมินผลค่ายสร้างสุขปีที่ 1

12.00  -  13.00 น.         พักรับประทานอาหาร

13.00  -  15.00 น.         กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำค่าย ในประเด็น

·       ทำค่ายอย่างไรให้ได้ทุน (ต่อ)

·       หัวใจในการทำค่าย

·       ค่ายเธอ ค่ายฉัน เราเป็นค่ายเดียวกัน

15.00  -  15.20 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

15.20  -  16.00 น.         สรุปการเรียนรู้ร่วมกันในการทำค่ายเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

16.00  -  18.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00  -  19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น

19.00  -   21.00 น.        กิจกรรมเพลินพัฒนา

·       ออกแบบค่ายให้สนุก

·       สร้างสีสันค่ายด้วยมือเราเอง

21.00  -  22.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย/ คุยกันนอกรอบประสาพี่น้อง

22.00 น.                       นอนหลับฝันดี

 

วันอาทิตย์ ที่  25 กุมภาพันธ์  2550

 

07.00  -  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

08.30  -  10.00 น.         ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการทำค่าย

·       การสนับสนุนทุนต่อเนื่องจากสสส.

·       การเยี่ยมค่ายและการติดตามประเมินผล

10.00  -  10.20 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.20  -  11.30 น.         ชี้แจงและตอบข้อซักถาม

·       การจัดทำรายงานการเงินและบัญชี

·       การจัดทำรายงานสรุปค่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

11.30  -  12.00 น.         รับมอบเอกสารและสิ่งของสนับสนุนการทำค่าย/ พิธีปิด

12.00  -  13.00 น.         พักรับประทานอาหาร

13.00 น.                       เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

แผนที่บ้านผู้หว่านดูได้ในไฟล์ 

 

 

 คู่มือในการดำเนินโครงการนวัตกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ

Health @ Camp ค่ายสร้างสุข 2

สามารถดูได้ใน www.komol.com วันที่ 23 ก.พ.50  เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download
[ประกาศผล] [ประกาศผล2] [ประกาศผล3] [สำหรับโครงการที่ได้รับทุน] [กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน]
จำนวนผู้เข้าชม 000867