สวัสดีค่ะ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริง ๆ ใครที่คิดจะทำอะไรในปีนี้แล้วยังไม่ได้ทำคงต้องรีบกันหน่อยแล้ว ใครที่ทุกข์ ที่เศร้าอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปเหมือนปี ๔๗ ที่กำลังจะผ่านไป แล้วเตรียมรับกับปีใหม่พร้อมสิ่งใหม่ ๆ ขอให้พบกับความสุข สดชื่นกันทั่วหน้านะคะ

 สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง  ต้องการรับสมัคร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ๑ ตำแหน่ง

คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี
อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและพิสูจน์อักษรได้
รักการอ่าน
มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น Excell , Word
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘)
พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานและรูปถ่าย
๘/๒๓ ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๒-๐๗๔๔ , ๐๒-๘๖๖-๑๕๕๗

     ธรรมยาตราสู่ชุมชนแห่งขุนเขา  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘
วิทยากร ณัฐฬส วังวิญญู และผู้เฒ่าปกากะญอ
ร่วมเรียนรู้นิเวศวิทยากับสภาวะด้านจิตวิญญาณและธรรมะกับการภาวนาเพื่อรู้จักตนเองรวมทั้งชีวิตของกัลยาณมิตรปกากะญอในชุมชนแห่งขุนเขา
สนใจติดต่อ ๐๒-๔๓๘๙๓๓๒ ต่อ ๑๐๓ , (บารมี) ๐๑-๖๘๕๙๔๕๘

     ป๋วย เสวนาคาร ขอเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือน มกราคม ๒๕๔๘ ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ณ ป๋วยเสวนาคาร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาเรื่อง "ไทเก็ก : วิถีธรรมชาติบำบัด"
โดย สุพล โล่ห์ชิตกุล

    วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๘ ณ ป๋วยเสวนาคาร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาเรื่อง "เยาวชนกับทัศนะงานเพื่อสังคม"
โดย เดช พุ่มคชา (อยู่ระหว่างการติดต่อ) และตัวแทนเยาวชนจากชุมชนเมืองและชนบท   

    วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรม Prince Palace
ร่วมงานเวทีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองภาคประชาชน (Big Bang สยาม ๒๕๔๘) เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรูปของนโยบายภาคประชาชน
สำรองที่นั่ง หรือสอบถามได้ที่ ป๋วยเสวนาคาร ๐๒-๔๓๘๙๓๓๒


[บทบรรณาธิการ] [เปิดประเด็น] [ธารกวี] [เล่าสู่กันฟัง] [ฝากคำ] [บทความจร] [มุมหนังสือ] [ว่าด้วย “ชีวิต”] [ลานข่าว] [มอบของขวัญ]
จำนวนผู้เข้าชม 002426