4 มูลนิธิโกมลคีมทอง

 

 

 


หนังสือนพลักษณ์

สบายดีอินโทรเวิร์ท
ใช้ชีวิตให้สุขสันต์กับตัวฉันที่เป็นจริง
[The Happy Introvert]
เขียนโดย อลิซาเบธ  เวกลี
แปลโดย ร.จันเสน
ราคา ๑๗๕ บาท

นิวรณ์
(นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม)
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ อำไพวรรณ ลัดดากรพันธุ์
ราคา ๒๔๐ บาท

นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม
(โพชฌงค์และปฏิจจสมุปบาท)
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ เชาวลิต  บุณยภูษิต
ราคา ๓๙๐ บาท

นพลักษณ์กับอานาปานสติภาวนา
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ อำนวย ลัดดากรพันธุ์, ฐิติมา  คุณติรานนท์
ราคา ๑๔๐ บาท

เพื่อนพระอาทิตย์
สมุดบันทึกนิทานเอ็นเนียแกรม
เรื่องและภาพโดย น้ำหวานมีบ้านบนดาวพลูโต
ราคา ๑๒๙ บาท

รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม
เล่ม๑ เข้าถึงคนเก้าลักษณ์
[The Enneagram in Love and Work : Understanding Your Intimate and Business Relationships]
เฮเลน  พาล์มเมอร์ :  เขียน
ร.จันเสน :  แปล
ราคา ๒๕๐ บาท

รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม
เล่ม๒ คู่ชีวิต คู่การงาน
[The Enneagram in Love and Work : Understanding Your Intimate and Business Relationships]
เฮเลน  พาล์มเมอร์ :  เขียน
ร.จันเสน :  แปล
ราคา ๒๐๐ บาท

เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ
[Enneagram of  Parenting]
อลิซาเบ็ท  เวเกิล :  เขียน
วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช :  แปล
ราคา ๑๖๐ บาท

ค้นหาตัวคุณที่ใช่ เข้าใจผู้อื่นด้วยจริตนิสัย ๔
[The four Temperaments]
เรนนี  บารอน  :  เขียน
วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช :  แปล
ราคา ๑๓๐ บาท

เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
[Enneagram  Transformations]
ดอน ริชาร์ด ริโซ :  เขียน
วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช :  แปล
ราคา ๑๑๐ บาท

มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข : เอ็นเนียแกรมคน ๙ แบบ
[Enneagram Made Easy]
เรนนี  บารอน และอลิซาเบ็ท  เวเกิล :  เขียน
วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช :  แปล
ราคา ๑๘๐ บาท

เอ็นเนียแกรม : ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
[The Enneagram : Understanding Yourself and the Others in Your Life]
เฮเลน  พาล์มเมอร์ :  เขียน
วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช :  แปล  
ธนา  นิลชัยโกวิทย์ : บรรณาธิการ
ราคา ๔๕๐ บาท

แก่นนพลักษณ์ : คู่มือค้นหาและพัฒนาตนเอง
[The Essential Enneagram : The Definitive Personality Test and Self-Discovery Guide]
เดวิด แดเนียลส์ และเวอร์จิเนีย ไพรซ์ :  เขียน
ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ :  แปล  
ราคา ๑๙๐ บาท

ต่างเธอ ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์
[Are You My Type, Am I yours : Relationships Made Easy Through the Enneagram]
เรนนี  บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล :  เขียน
วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช :  แปล  
ราคา ๑๘๐ บาท

จำนวนผู้เข้าชม 001365