นพลักษณ์ : คู่มือสังเกตตนเอง

สันติกโรภิกขุ : เขียน 

ชัยยศ  จิรพฤกษ์ภิญโญ : บรรณาธิการ   

พิมพ์คร้งที่ ๓   ราคา ๖๐ บาท

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจชีวิต  จิตวิญญาณภายในของตนเอง  ตลอดจนเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นในขั้นเบื้องต้น  โดยผ่านศาสตร์ที่สามารถเชื่อมและบูรณาการระหว่างจิตวิทยากับศาสนาชื่อ "นพลักษณ์" ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มาจากศาสนาอิสลาม  โดยเฉพาะนักพรต  นักภาวนา  ที่เรียกว่า ซูฟี 

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่พอเหมาะและกะทัดรัดพอที่จะวาดให้เห็นภาพได้บ้างสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาว่า  นพลักษณ์คืออะไร  คน ๙ ลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร? และวิธีใช้นพลักษณ์ในระดับพื้นฐานเป็นอย่างไร?  ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่มีการสอดแทรกมิติทางพุทธศาสนาเพื่อใช้ทำความเข้าใจกลไกภายในจิตใจของลักษณ์ต่างๆ  ในวิถีของชาวพุทธ