อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
ปาฐกถาประจำปี พ.. ๒๕๑๗ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปาฐก
.. ๒๕๒๔ พระประชา ปสนฺนธมฺโม ปาฐก.. ๒๕๒๖ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ปาฐก และ พ.. ๒๕๒๘ เตือนใจ ดีเทศน์ ปาฐก
พิมพ์ครั้งที่ ๑  ขนาด ๑๔.x ๒๑ ซ.จำนวน ๑๔๙ หน้า 
ราคา ๖๕ บาท  ลดเหลือ ๓๓ บาท
หนังสือรวมปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปฐมกถาของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๗ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้กำลังใจแก่คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน และเสนอตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของปาฐกบางท่าน เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวผู้ใฝ่หาสังคมอุดมคติมีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม