เกร็ดธรรมะจากเกร็ดชีวิตของพุทธทาสภิกขุ จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด
อรศรี งามวิทยาพงศ์  เรียบเรียงและบรรณาธิการ 
พิมพ์ครั้งที่ ๒  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๖๘ หน้า

ราคา ๖๐ บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเกร็ดธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสและมุมมองของผู้ใกล้ชิด ซึ่งจากคำบอกเล่าโดยอาจารย์โพธิ์  ท่านสิงห์ทอง  ท่านพรเทพ  และท่านอื่น ๆ  ได้ถ่ายทอดให้เห็นเกร็ดธรรมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากคำสั่งสอนของท่าน  ซึ่งมักจะอยู่ในชีวิตธรรมดา ๆ อันเรียบง่าย  บางครั้งเป็นเรื่องของสติและปัญญาที่ท่านแสดงให้เห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้คนที่ใกล้ชิดได้เรียนรู้ตามกันไป