แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้

[Think on These Things]
โสรีช์  โพธิแก้ว  แปลและเรียบเรียง
พิมพ์ครั้งที่ ๕  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๓๘๔ หน้า

ราคา ๒๒๕ บาท

 สะท้อนบรรยากาศการสนทนาของคนสองวัย  ระหว่างผู้เยาว์วัยกับ จิททุ กฤษณมูรติ คำสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ของกฤษณมูรตินั้น  ท้าทายความคุ้นเคยในการดำเนินชีวิตในอดีตทั้งหมดอย่างถึงรากถึงโคนของจิตสำนึก ทั้งการศึกษา ระบบสังคม ขนบความเชื่อ แม้แต่การปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา เป็นบทสนทนาท้าทายอันเข้มข้น ทะลุทะลวงความรู้สึกนึกคิด ในทางที่จะตรวจสอบคุณค่าวิถีปฏิบัติอย่างแยบคายในทุก ๆ ส่วนที่เราถือว่าเป็นชีวิต เพื่อการเรียนรู้และการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่