ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ

[The Miracle of Being Awake]
พระประชา ปสนฺนธมฺโม  แปล
พิมพ์ครั้งที่ ๒๖  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๑๙๒ หน้า

ราคา ๙๕ บาท

ท่านติช นัท ฮันห์ อาจารย์เซนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพคนสำคัญของเวียดนาม เขียนถึงกลุ่มหนุ่มสาวที่ทำงานเพื่อรับใช้สังคม เป็นเรื่องของสติและการฝึกสติให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ขณะ เพื่อสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นและลดทุกข์ของชีวิตให้น้อยลง ให้เรารู้เท่าทันภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด เป็นการประยุกต์เอาพุทธศาสนามาใช้กับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อย่างสมสมัย