เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์

ฉบับครบรอบ 20 ปี

 

 


[The Tibetan book of Living and Dying]
โซเกียล รินโปเช  เขียน / พระไพศาล วิสาโล  แปล
พิมพ์ครั้งที่ ๕  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๓๐๐ หน้า
ราคา ๒๐๐ บาท


หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคแรกที่ว่าด้วยเรื่องการมีชีวิต (Part l : Living) ซึ่งเขียนถึงการเปิดเผยหนทางในการเอาชนะความตาย  กล่าวคือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สิ้นไร้ไม้ตอกเมื่อเผชิญกับความตาย และเรายังสามารถใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ไม่จำเพาะ “โลกนี้” เท่านั้น หากรวมถึง “โลกหน้า” ด้วย ยิ่งกว่านั้นหากเรารู้จักความตายดีพอ มันยังเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นจากอำนาจของความตายอย่างแท้จริง นั่นคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปด้วย