วิธีการสมัครสมาชิกสารโกมล  การสั่งซื้อหนังสือ  และการชำระค่าบริการ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  

การสมัครเป็นสมาชิกสารโกมลและสิทธิพิเศษที่ได้รับ

. อัตราค่าสมัคร ๒๐๐ บาท  ได้สมุดบันทึกเพื่อนพระอาทิตย์ ๑ เล่ม (จนกว่าของจะหมด)

๒. ได้รับสารโกมล และจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ ที่สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองมีการจัดกิจกรรมพิเศษ

๓. รับส่วนลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง และรับส่วนลด ๕% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์อื่น ๆ ที่จำหน่ายในร้านโกมล

  หมายเหตุ

สมาชิกสารโกมลต้องแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การสั่งซื้อหนังสือทางไปรษณีย์

. สำหรับสมาชิกสารโกมล รับส่วนลด ๒๐% จากราคาปก (เฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง) และส่วนลด ๕% จากราคาปก (สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นๆ)

บุคคลทั่วไปส่วนลด ๑๐% จากราคาปก (เฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์โกมลคีมทอง)

. ค่าจัดส่งหนังสือ  (จัดส่งแบบพัสดุ เล่มแรกค่าจัดส่ง ๒๐ บาท เล่มต่อไปเพิ่ม ๑๕ บาทต่อเล่ม)

 

การสั่งซื้อหนังสือทางอินเทอร์เน็ต

ผ่าน book @ komol.com

 

การชำระค่าสมาชิกหรือค่าหนังสือ

ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท. ศิริราช กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๒

เช็คสั่งจ่าย มูลนิธิโกมลคีมทอง

ธนาคาร…………………………….สาขา………………………………………………………………….

เลขที่เช็ค………………………………………………ลงวันที่…………………

โอนเงินเข้าบัญ­ชี ออมทรัพย์        ชื่อบั­ญชี มูลนิธิโกมลคีมทอง

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์  เลขที่บั­ญชี   ๑๕๗--๐๓๖๐๑-

- ธนาคารกรุงไทย          สาขาย่อยพรานนก  เลขที่บั­ญชี   ๑๙๖--๐๘๓๒๑–

- ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาศิริราช             เลขที่บัญชี   ๐๑๖-๒๘๕๘๙๘-๓

 

หมายเหตุ : โปรดระบุความต้องการที่ชัดเจน แนบมากับหลักฐานการชำระเงินทุกประเภทด้วยหากต้องการสั่งซื้อหนังสือหรือสมัครสมาชิกสารโกมลกรณีสั่งซื้อหนังสือขอให้ระบุชื่อหนังสือ พร้อมกับจำนวนและราคาให้ชัดเจนเพื่อยืนยันความถูกต้องตามความประสงค์

และถ้าท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. –๒๔๑๒–๐๗๔๔ ต่อ ๑๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๘-๙๗๕๖