ร้านโกมล

ร้านโกมล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๘  
มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายหนังสือทางเลือก   ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่แสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง   โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอแนวทางอันแตกต่างจากกระแสบริโภคนิยม   เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง   และคนร
อบข้าง รวมถึงโลกที่ตนอาศัยอยู่ให้เกิดแนวความคิดใหม่


ร้านโกมล   จำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง   และสำนักพิมพ์อื่น ๆ อาทิ  สำนักพิมพ์ผีเสื้อ   สำนักพิมพ์ธรรมสภา   สำนักพิมพ์สุขภาพใจ   เคล็ดไทย   สำนักพิมพ์คบไฟ   และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ อีกหลายองค์กร เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีสินค้า  และผลิตภัณฑ์ทำมือ อาทิ  เข็มกลัดนก   ที่คั่นหนังสือ   โปสการ์ด   เสื้อยืด   ถุงผ้า  เป็นต้น


ในการจำหน่ายหนังสือ ร้านโกมลจะให้ส่วนลดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป ๑๐% (เฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง)   และสำหรับสมาชิกสารโกมลจะได้ส่วนลดพิเศษ ๒๐%   (เฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง) และได้ส่วนลดพิเศษ  ๕% สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นที่จำหน่ายในร้านโกมล


เปิดจำหน่าย วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๒-๐๕๒๖ ต่อ ๑๒

   

ที่อยู่ร้านโกมล : มูลนิธิโกมลคีมทอง เลขที่ 8/23 ซอยบานช่างหล่อ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 


แผนที่แสดงที่ตั้ง "ร้านโกมล"