ขอเชิญร่วมทำบุญกับโครงการ “มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด”

 

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง ขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญกับโครงการ “มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ ด้วยการบริจาคสมทบทุนเป็นค่าหนังสือ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ” เพื่อมอบให้ห้องสมุดวัด และโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

 

                หนังสือ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นจากเนื้อหาที่พระประชา ปสนฺนธมฺโม ได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุถึงเรื่องราวชีวประวัติของท่าน จึงถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีและมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้ได้รู้จักอาจารย์พุทธทาสมากยิ่งขึ้น

 

                . นพ.ประเวศ วะสี ได้เขียนไว้ในคำนำของหนังสือว่า “การอ่าน เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา จะทำให้เราใกล้ชิดท่านในฐานะเป็นคน และจะได้เห็นว่าชีวิตของปุถุชนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอริยะได้ เพราะการเรียนรู้ในการปฏิบัติในวาระที่จะครบ ๑๐ ปี แห่งมรณภาพของท่านอาจารย์พุทธทาสในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๖ นี้ก็ดี และในโอกาสที่จะครบศตวรรษแห่งชาตกาลของท่าน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.. ๒๕๔๙ ก็ดี ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพุทธทาสธรรมอาจประกอบอาจาริยบูชาด้วยการช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์เป็นอันมากได้เข้าถึงพุทธทาสธรรมยิ่งๆ ขึ้น…”

 

                สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคสามารถระบุวัดหรือโรงเรียนเพื่อมอบหนังสือเล่มนี้ได้ในราคาเล่มละ ๓๙๐ บาท (จากราคา ๕๕๐ บาท) หรือให้ทางสำนักพิมพ์ฯ เลือกสถานที่ให้ โดยจะดำเนินการจัดส่งให้ฟรี

 

รายละเอียดหนังสือ : เล่าไว้เมื่อวัยสนธยาฯ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (ปรับปรุงใหม่), พระประชา  ปสนฺนธมฺโม สัมภาษณ์, อรศรี งามวิทยาพงศ์ บรรณาธิการ, ขนาด ๘ หน้ายกธรรมดา (๑๘.´ ๒๖ ซ..) หนา ๕๘๔ หน้า, ปกแข็ง เย็บกี่